De dokter is verbonden aan het CRG ZNA Middelheim.

Verminderde vruchtbaarheid kan tal van oorzaken hebben en komt voor bij meer dan 1 op 10 koppels. Na één jaar onbeschermde seksuele omgang zonder zwangerschap kunnen we een vruchtbaarheidsprobleem vermoeden. In de medische wereld wordt deze tijdsgrens van één jaar gebruikt als beginpunt van eventuele onderzoeken. We wijken wel eens af van deze tijdsgrens wanneer uit de medische voorgeschiedenis van één van beiden blijkt dat er ernstige vruchtbaarheidsproblemen kunnen aanwezig zijn. Ook de leeftijd van de vrouw kan een reden zijn om sneller tot een evaluatie van de vruchtbaarheid over te gaan. Niet alleen het aantal eicellen neemt af naarmate de leeftijd toeneemt, maar ook de kwaliteit van de eicellen vermindert. De oorzaken van verminderde vruchtbaarheid kunnen zowel bij de man als bij de vrouw te vinden zijn, als het resultaat zijn van een samenspel tussen beiden. Bij ongeveer 15% van alle koppels met vruchtbaarheidsproblemen kunnen we geen duidelijke oorzaak aanduiden. Dit wil echter niet zeggen dat er geen behandeling mogelijk is.

Beide partners zijn betrokken partij en worden bijgevolg samen gezien op de raadpleging. Fertiliteitsonderzoek worden afgesproken, nagekeken en besproken met het koppel. Aansluitend wordt een aangepaste fertiliteitsbehandeling gepland.

Voor de fertiliteitsbehandelingen werken we samen met het fertiliteitscentrum van ZNA middelheim.
Na diagnostiek en opstellen van een behandelplan worden de behandelingen zelf uitgevoerd op centrum reproductieve geneeskunde van het ZNA Middelhiem.

Reproductieve Geneeskunde

Het ZNA Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) behoort tot de 18 centra in ons land dat alle aspecten van vruchtbaarheidsbehandelingen aanbiedt. Sinds zijn opstart (1990) bekleedt dit centrum een voorname plaats in het landschap van de voortplantingsgeneeskunde. Dit is enerzijds te danken aan het hoogkwalitatief aanbod, waardoor elke patiënt een behandeling op maat krijgt. Anderzijds wordt het succes gedragen door een hecht en ervaren team van artsen, fertiliteitverpleegkundigen/ vroedvrouwen, embryologen, laboranten, psycholoog/psychiater en administratieve medewerkers.

Een optimale zorg voor patiënten met fertiliteitsproblemen vereist immers een multidisciplinaire aanpak waarbij diagnose, behandelingsstrategie, optimale voorlichting en psychologische ondersteuning elkaar aanvullen.

Brochure

Deze brochure wil heldere informatie geven aan koppels voor wie zwanger worden niet vanzelfsprekend is. We trachten daarbij de medisch-technische taal zo begrijpelijk mogelijk te houden. Een goede verstandhouding tussen het koppel en het fertiliteitsteam vormt daarbij de sleutel tot een succesvol resultaat. Dat is de eerste doelstelling van het centrum en zijn medewerkers.

[DOWNLOAD DE BROCHURE HIER]